Privacy policy

1. Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Goobit Exchange AB, org nr 559156–2367 (”Goobit”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig se slutet av detta dokument.

Principerna gäller om en Kund använder, har använt eller har uttryckt en avsikt att använda, eller på annat sätt är associerad till någon av de tjänster som Goobit tillhandahåller, inklusive sådana förhållanden som etablerats innan policyn trädde i kraft.

1. Purpose

We protect your privacy. You will be able to feel confident when you entrust us with your personal data. Therefore, we have established this policy. It is based on current data protection legislation and clarifies how we work to safeguard your rights and integrity.

The purpose of this policy is to tell you how we treat your personal data, what we use them for, who will get to access to them and under what perquisites and how you can exercise your rights.

Goobit Exchange AB, org no 559156-2367 (”Goobit”) is data controller. Contact information for Data protection Officer see end of this document.

The principles apply if a Customer uses, has used or has expressed an intention to use, or otherwise is associated with, any of the services provided by Goobit, including such conditions established before the Policy entered into force.

1.1 Definitioner

Kund betyder en fysisk person som använder, har använt eller har uttryckt en önskan att använda eller på annat sätt kan relateras till någon av de tjänster som tillhandahålls av Goobit.

Personuppgifter betyder all information som direkt eller indirekt kan relateras till en fysisk person.

Behandlar betyder all hantering av Personuppgifter (inkl. insamling, registrering, inspelning, lagring, överföring, radering etc).

Dataskyddsombud övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

1.1 Definitions

Customer means a physical person who uses, has used or expressed a wish to use or otherwise be related to any of the services provided by Goobit.

Personal data means all information that can be directly or indirectly related to a natural person.

Processing means all handling of Personal Data (including collection, recording, recording, storage, transfer, deletion, etc.).

Data Protection Officer supervises that the organization complies with the Data Protection Regulation.

2. Allmänna bestämmelser

2.1 Policyn beskriver övergripande hur Goobit behandlar Personuppgifter. Specifika uppgifter om behandling av Personuppgifter kan också redogöras för i avtal och andra dokument relaterade till Goobits tjänster.

2.2 Goobit säkerställer, inom ramen för tillämplig lag, sekretess för Personuppgifter och har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

2.3 Goobit kan använda personuppgiftsbiträden för behandling av Personuppgifter, eller överföra personuppgifter till andra mottagare. I dessa fall vidtar Goobitnödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbiträdena behandlar Personuppgifter enligt Goobits instruktioner, i enlighet med gällande lag och kräver adekvata säkerhetsåtgärder.

2. General provisions

2.1 This policy describes overall how Goobits process Personal Data. Specific information about the processing of Personal Data may also be disclosed in agreements and other documents related to Goobit's services.

2.2 Goobit secures, within the applicable law, the privacy of personal data and has appropriate technical and organizational measures to protect Personal Data from unauthorized access, illegal processing or clearing of information, accidental loss, alteration or destruction.

2.3 Goobit uses personal data advisory services for processing personal data, or transmits personal data to other recipients. In these cases, Goobit takes Exceptional Measures to ensure that Personal Data Advisers handle Personal Data according to Goobit's instructions, in accordance with applicable law and require adequate security measures.

3. Kategorier av Personuppgifter

Personuppgifter kan inhämtas från en Kund, genom Kundens användning av tjänster och från externa källor, till exempel från offentliga och privata register eller av tredje part. Kategorier av Personuppgifter som Goobitfrämst, men inte enbart, samlar in och behandlar är:

 • Identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer, födelsedatum, uppgifter om identitetsdokumentet (t.ex. kopia av pass, ID-kort) etc.
 • Kontaktinformation såsom adress, telefonnummer, e-postadress, kommunikationsspråk
 • Uppgifter om relationer till juridiska personer såsom uppgifter som lämnats av Kunden eller erhållits från offentliga källor eller genom tredje parts tjänsteleverantörer för fullgörande av transaktioner för den berörda juridiska personens räkning etc.
 • Finansiella uppgifter såsom konton, ägande, transaktioner, handelsförfrågningar eller genomförda transaktioner.
 • Uppgifter om ursprung av tillgångar såsom Kundens transaktionspartner och affärsverksamhet etc.
 • Uppgifter om trovärdighet och due diligence såsom betalningsbeteende, skada som orsakats Goobit eller annan, uppgifter som gör det möjligt för Goobit att utföra undersökningar avseende penningtvätt och förebyggande av finansiering av terrorism och för att säkerställa att internationella sanktioner följs, inklusive syftet med affärsrelationen och om Kunden är en person i politiskt utsatt ställning.
 • Uppgifter som erhållits och/eller skapas vid fullgörande av en förpliktelse som följer av lag såsom uppgifter som härrör från förfrågningar från myndighet, såsom Skatteverket, domstolar, Kronofogdemyndigheten.
 • Uppgifter om Kundens skattemässiga hemvist såsom uppgifter om bosättningsland, skatteidentifikationsnummer etc.
 • Kommunikationsuppgifter som samlas in när Goobit tillhandahåller tjänster eller när Kunden kommunicerar med Goobit via telefon, e-post, meddelanden och andra kommunikationsverktyg som sociala medier, Personuppgifter relaterat till Kundens besök på Goobits Exchanges webbplatser eller kommunikation via andra Goobit kanaler.
 • Uppgifter relaterade till tjänsterna såsom avtalets fullgörande eller brist på fullgörande, bland annat genomförda transaktioner, användning av bitcoinadresser eller liknande, avslutade och utgångna avtal, inlämnade ansökningar, förfrågningar och klagomål och avgifter, etc.
 • Uppgifter om vanor, preferenser och kundnöjdhet såsom aktivitetsnivån i användandet av tjänsterna, vilka tjänster som använts, personliga inställningar, enkätsvar, etc.
 • Uppgifter om deltagande i tävlingar och kampanjer såsom erhållna poäng, tävlingar eller kampanjpriser etc.

3. Categories of personal data

Personal data can be retrieved from a Customer through Customer's use of services and from external sources, such as from public and private records or by third parties. Categories of Personal Data collected and processed by Goobit, primarily, but not only are:

 • Identification information such as name, social security number, date of birth, information about identity document (eg copy of passport, ID card) etc.
 • Contact information such as address, telephone number, e-mail address, communication language
 • Information about relationships with legal entities such as data provided by the Customer or obtained from public sources or through third party service providers for the fulfillment of transactions on behalf of the legal person concerned etc.
 • Financial information such as accounts, ownership, transactions, trade requests or completed transactions.
 • Information on the origin of assets such as the Customer's transaction partner and business activities etc.
 • Credibility and due diligence data such as payment behaviour, damage caused to Goobit or other data that allows Goobit to take measures to prevent Anti money laundering and terrorist financing and to ensure compliance with international sanctions, including the purpose of the business relationship and whether the Customer is a person in politically exposed position.
 • Information obtained and / or created in fulfilment of an obligation by law such as information arising from requests from authorities such as the Swedish Tax Agency, courts, Swedish Enforcement Authority. Information about the customer's tax residence, such as information about the country of residence, tax identification number, etc.
 • Communications information collected when Goobit provides services or when the Customer communicates with Goobit through telephone, e-mail, messages and other communication tools such as social media, personal Data related to Customer's visit to Goobit's websites or communications through other Goobit Channels.
 • Information related to the services such as the performance of the agreement or lack of performance, including transactions carried out, use of bitcoin addresses or similar, terminated agreements, submitted applications, requests and complaints and fees, etc.
 • Information about habits, preferences and customer satisfaction such as the level of activity in the use of the services, the services used, personal settings, questionnaires, etc.
 • Details of participation in competitions and promotions such as points, competitions or promotional prizes etc.

4. Syfte och laglig grund för behandling av Personuppgifter

Goobit behandlar Personuppgifter huvudsakligen för att:

4.1 Hantera kundrelationen och tillhandahålla och administrera tillgång till produkter och tjänster. Att ingå och fullgöra ett avtal, till exempel en transaktion med Kunden, hålla Personuppgifter uppdaterade och korrekta genom att verifiera och berika Personuppgifter genom externa och interna register baserat på: full- görande av avtal eller för att vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal ingås eller på grund av rättsliga förpliktelser.

4.2 Utföra riskbedömningar. Att utföra interna kredit- och riskbedömningar för att avgöra vilka tjänster och produkter och villkor som kan erbjudas en Kund och för att följa gällande lag avseende riskbedömningar och analyser baserade på: fullgörande av avtal eller för att vidta åtgärder på Kundens begäran före ingående av avtal eller efterlevnad av rättsliga förpliktelser eller Goobits berättigade intressen för en sund riskhantering.

4.3 Skydda Kundens och/eller Goobits intressen. Att skydda Kundens och/eller Goobits intressen och undersöka kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av Goobit med syfte att tillhandahålla bevis på en kommersiell transaktion eller annan affärskommunikation baserat på: fullgörande av avtal eller för att vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal ingås eller överensstämmelse med rättslig förpliktelse eller samtycke från Kunden eller Goobits berättigade intressen för att förebygga, begränsa och utreda missbruk eller olaglig användning eller störning av Goobits tjänster och produkter, intern utbildning eller kvalitetssäkring av tjänster.

4.4 För att garantera Goobits och/eller Kundens säkerhet, skydda Kundens liv och hälsa och hans/hennes företrädare och andra rättigheter för Goobit och Kunden baserat på: Goobits berättigade intressen för att skydda sina Kunder, anställda, besökare och deras och Goobits tillgångar.

4.5 Tillhandahålla ytterligare tjänster, genomföra Kundundersökningar, marknadsanalyser och statistik Erbjuda Kunden Goobits, eller noggrant utvalda samarbetspartners tjänster, inklusive personliga er- bjudanden baserade på: samtycke från Kunden eller Goobits berättigade intressen att erbjuda ytterligare tjänster.

4.6 Genomföra Kundundersökningar, marknadsanalyser och statistik; organisera tävlingar och kampanjer för en Kund baserade på: Goobits berättigade intressen att förbättra Goobits tjänster, förbättra Kundens upplevelse som användare av tjänster och utveckla nya produkter och tjänster eller samtycke från Kunden.

4.7 Efterlevnad av rättsliga förpliktelser och verifiering av identitet. Att följa gällande lag, bland annat relaterat till due diligence av Kunden, förhindra, upptäcka, undersöka och rapportera potentiell penningtvätt eller finansiering av terrorism, om Kunden är föremål för finansiella sankt- ioner eller om Kunden är en person i politiskt utsatt ställning och för att verifiera identitet baserat på: fullgö- rande av avtal eller för att vidta åtgärder på Kundens begäran före ingående av avtal eller efterlevnad av rättsliga förpliktelser eller Goobits berättigade intressen för en sund riskhantering och styrning.

4.8 Förhindra missbruk av tjänster och säkerställa lämpliga villkor för tjänsterna. Att godkänna och hantera åtkomstkontroll och funktionalitet av digitala kanaler, förhindra obehörig åtkomst och missbruk av dessa och för att säkerställa informationssäkerheten baserat på: fullgörande av avtal eller vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal ingås eller efterlevnad av rättsliga förpliktelser eller samtycke från Kunden eller Goobits berättigade intressen att ha kontroll över åtkomster och funktionaliteten av digitala tjänster.

4.9 Förbättra tekniska system, IT-infrastruktur, anpassa visning av tjänsten till Kundens användarenhet och utveckla Goobits tjänster bland annat genom att testa och förbättra tekniska system och IT-infrastruktur baserat på: Goobits berättigade intressen att förbättra tekniska system och IT-infrastruktur.

4.10 Fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.Att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk baserat på: fullgörande av avtal eller för att kunna vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal ingås eller efterlevnad av rättsliga förpliktelser eller Goobits berättigade intressen att vidta rättsliga åtgärder.

4.11 Verkställa transaktioner i nationella och internationella betalningssystem. Att verkställa nationella och internationella betalningar och transaktioner genom kreditinstitut och betal- ningssystem baserade på: fullgörande av avtal eller vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal ingås eller efterlevnad av rättsliga förpliktelser.

4. Purpose and legal basis for processing of Personal Data

Goobit process Personal Data mainly to:

4.1 Managing Customer Relationship and Providing and Managing Access to Products and Services. To conclude and fulfil an agreement, such as a transaction with the Customer, keep Personal Data updated and correct by verifying and enriching Personal Data through external and internal records based on: performance of agreements or to take action at Customer's request before entering into an agreement or due to legal obligations.

4.2 Perform risk assessments. To conduct internal risk assessments to determine what services and products and terms and conditions that may be offered to a Customer and to comply with applicable law regarding risk assessments and analyses based on: performance of agreements or to take action at the Customer's request prior to entering into agreements or compliance with legal obligations or Goobit's legitimate interests for sound risk management.

4.3 Protecting Customer and / or Goobit's interests. To protect the interests of the Customer and / or Goobit and to investigate the quality of the services provided by Goobit for the purpose of providing proof of a commercial transaction or other business communication based on: performance of agreements or actions taken at the customer's request prior to the conclusion of an agreement or compliance with legal obligation or consent of the Customer or Goobit's legitimate interests in preventing, limiting and investigating abuse or illegal use or interference with Goobit's services and products, internal training or quality assurance of services.

4.4 To guarantee Goobit and / or Customer's security, protect Customer's life and health and his / her representatives and other rights for the Goobit and Customer based on: Goobit's legitimate interests in protecting its Customers, Employees, Visitors, and their and Goobit's assets.

 

4.5 Provide Additional Services, Make Customer Surveys, Market Analysis and Statistics Offer the Customer of Goobit’s, or carefully selected Partner Services, including Personalized offer- Buses based on: Consent from Customer or Goobit's legitimate interests to offer additional services.

4.6 Conduct customer surveys, market analyses and statistics; Organize Competitions and Campaigns for a Customer Based on: Goobit's legitimate interests to improve Goobit's services, enhance Customer experience as a service user, and develop new products and services, or consent from the Customer.

4.7 Compliance with legal obligations and verification of identity. To comply with applicable laws, including related to due diligence by the Customer, prevent, detect, investigate and report potential money laundering or terrorist financing, whether the Customer is subject to financial sanctions or if the Customer is a person in a politically exposed position and to verify identity based on: performance of agreements or to take action at customer's request prior to entering into agreements or compliance with legal obligations or Goobit’s legitimate interests for sound risk management and governance.

4.8 Prevent abuse of services and ensure appropriate terms of service. To approve and manage access control and functionality of digital channels, prevent unauthorized access and abuse of these and to ensure information security based on: performance of agreements or actions taken at the customer's request prior to the conclusion of an agreement or compliance with legal obligations or consent of the Customer or Goobit's eligible interests in controlling access and functionality of digital services.

4.9 Improve technical systems, IT infrastructure, customize display of service to Customer User Unit, and develop Goobit services, including testing and improving technical systems and IT infrastructure based on: Goobit's legitimate interests in improving technical systems and IT infrastructure.

4.10 Determining, exercising and defending legal claims. To determine, exercise and defend legal claims based on: performance of agreements or to be able to take action at Customer's request before entering into or complying with legal obligations or Goobit's legitimate interests in taking legal action.

4.11 Execute transactions in national and international payment systems. To execute national and international payments and transactions through credit institutions and payment systems based on: performance of agreements or actions taken at the customer's request prior to the conclusion of an agreement or compliance with legal obligations.

5.0 Profilering, personliga erbjudanden och automatiserat beslutsfattande

5.1 Profilering avser automatisk behandling av Personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos Kunden, särskilt för att analysera personliga preferenser, intressen och Kundens hemvist. Profilering används för att göra analys för marknadsföring, systemutveckling, automatiserat beslutsfattande såsom riskhantering och för transaktionsövervakning för att motverka bedrägerier, baserat på: på Goobits berättigade intressen, efterlevnad av rättsliga förpliktelser, fullgörande av avtal eller samtycke från Kunden.

5.2 Goobit kan behandla Personuppgifter för att förbättra Kundens användarupplevelse av de digitala tjänsterna, till exempel genom att anpassa visning av tjänsterna till Kundens användarenhet och skapa lämpliga kunderbjudanden. Om inte direktmarknadsföring har begränsats av Kunden, kan Goobit komma att behandla Personuppgifter i syfte att tillhandahålla personliga erbjudanden av Goobits tjänster. Sådan marknadsföring kan bland annat vara baserad på tjänster som Kunden använder och hur Kunden använder tjänsterna, och hur Kunden rör sig i Goobits digitala kanaler.

5.3 Goobit kan komma att samla in statistiska uppgifter om Kunden, t.ex. typiskt beteende och livsstil baserat på demografiska hushållsuppgifter. Statistiska uppgifter för att skapa segment/profiler kan samlas in från externa källor och kan komma att kombineras med Goobits interna uppgifter.

5. Profiling, personal offers and automated decision making

5.1. Profiling refers to the automatic processing of Personal Data used to assess certain personal characteristics of the Customer, in particular to analyze personal preferences, interests and Customer's domicile. Profiling is used to conduct analysis for marketing, system development, automated decision making such as risk management and transaction monitoring to counter fraud based on: Goobit's legitimate interests, compliance with legal obligations, performance of agreements or consent of the Customer.

5.2 Goobit can process Personal Data to improve Customer's user experience of the digital services, for example, by customizing display of the Services to Customer User Unit and creating appropriate customer offers. Unless direct marketing has been restricted by the Customer, the Goobit Chamber may process Personal Data in order to provide personal offers of Goobit's services. Such marketing may, inter alia, be based on services that the Customer uses and how the Customer uses the services, and how the Customer moves in Goobit's digital channels.

5.3 Goobit will collect statistical information about the Customer, e.g. typical behavior and lifestyle based on demographic household data. Statistical data for creating segments / profiles can be collected from external sources and may be combined with Goobit's internal data.

6. Mottagare av Personuppgifter

Personuppgifter delas med andra mottagare, till exempel:

 • Myndigheter, till exempel Skatteverket, tillsynsmyndigheter och Finansinspektionen.
 • Kreditinstitut samt finansiella institut, och förmedlare av finansiella tjänster, tredje part som deltar vid genomförandet av order, settlement eller rapportering, organiserade handelsplatser samt market makers, handelsregister (s.k. ”trade repositories”), och föreskrivna rapporteringsmekanismer.
 • Finansiella och juridiska konsulter, revisorer eller andra tjänsteleverantörer till Goobit.
 • Tredje parter som upprätthåller databaser och register t.ex. till kreditregister, befolkningsregister, handelsregister, eller annat register som innehar eller förmedlar Personuppgifter. Inkassobolag och konkursförvaltare.
 • Kreditupplysningsinstitut. Personuppgiftsbiträden som Goobit delar Personuppgifter med enligt punkt 2.3 ovan.

6. Recipient of Personal Data

Personal data is shared with other recipients, for example:

 • Authorities, such as the Swedish Tax Agency, regulatory authorities and the Swedish Financial Supervisory Authority.
 • Credit institutions and financial institutions, and intermediaries of financial services, third parties involved in the execution of orders, settlement or reporting, organized trading venues as well as market makers, trade repositories and regulated reporting mechanisms.
 • Financial and legal consultants, auditors or other service providers to Goobit.
 • Third parties that maintain databases and registers eg to credit registers, population registers, trade registers, or other records that hold or convey Personal Data. Debt Collection Companies, bankruptcy trustees and
 • Credit information Institute. And such data processor that Goobit utilize according to section 2.3 above.

7.Geografiskt område för personuppgiftsbehandling

I allmänhet behandlas Personuppgifterna inom Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES), men kan i vissa fall komma att överföras och behandlas i länder utanför EU/EES.

Överföring och behandling av Personuppgifter utanför EU/EES kan ske om det finns en rättslig grund, dvs enligt en rättslig förpliktelse eller Kundens samtycke och att lämpliga skyddsåtgärder finns. Lämpliga skyddsåtgärder är att:

 • Det finns ett avtal på plats som omfattar EU-standardavtalsklausuler eller andra godkända klausuler, uppförandekoder, certifieringar etc., godkända i enlighet med dataskyddsförordningen;
 • Landet utanför EU/EES där mottagaren är belägen har en lämplig nivå av dataskydd som fastställts av EU-kommissionen;
 • Mottagaren är certifierad enligt Privacy Shield (gäller för mottagare i USA).

På begäran kan Kunden få ytterligare information om överföring av Personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7.Geographical area for personal data processing

In general, personal data are processed within the European Union / European Economic Area (EU / EEA), but may in some cases be transferred and processed in non-EU / EEA countries.

p>The transfer and processing of personal data outside the EU / EEA may occur if there is a legal basis, i.e. according to a legal obligation or the Customer's consent and that appropriate safeguards are available. Appropriate safeguards are to:
 • -There is an on-the-spot agreement that includes EU standard agreement clauses or other approved clauses, codes of conduct, certifications, etc., approved in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR);
 • The country outside the EU / EEA where the recipient is located has an appropriate level of data protection established by the EU Commission;
 • The recipient is certified in accordance with Privacy Shield (applicable to recipients in the United States).

Upon request, the Customer may receive further information about the transfer of Personal Data to countries outside the EU / EEA.

8. Lagringsperioder

Personuppgifterna behandlas inte längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av lagstiftning som Goobit måste uppfylla. Andra tidsfrister kan också gälla när Personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet, lagringsperioden kan då vara baserad på att Goobits ka uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis motverkade av penningtvätt (5 år) och bokföring (7 år).

8. Storage periods

Personal data is no longer processed than necessary. Personal data will be saved as long as the contractual relationship exists and thereafter for a maximum of 10 years with regard to limitation rules. In some cases, data may be saved for longer due to legislation that Goobit has to meet. Other deadlines may also apply when Personal Data is stored for purposes other than due to the contractual relationship. The storage period may then be based on Goobit's compliance with applicable legislation, for example, against money laundering (5 years) and accounting (7 years).

9. Kundens rättigheter som registrerad

En Kund (registrerad) har rättigheter avseende behandling av Kundens Personuppgifter. Sådana rättigheter innebär i allmänhet att:

 • Kräva att Kundens Personuppgifter rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.
 • Invända mot viss behandling av Kundens Personuppgifter.
 • Kräva radering av Kundens Personuppgifter.
 • Begränsa behandlingen av Kundens Personuppgifter.
 • Få information om Kundens Personuppgifter behandlas av Goobit och om så är fallet, få en kopia på Personuppgifterna.
 • Få Kundens Personuppgifter som tillhandahållits av honom/henne och som behandlas baserat på samtycke eller avtal i skriftligt eller vanligt använt elektroniskt format och när möjligt överföra sådana Personuppgifter till en annan tjänsteleverantör (dataportabilitet).
 • Återkalla Kundens samtycke till att behandla hans/hennes Personuppgifter.
 • Att inte bli föremål för fullständigt automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga konsekvenser eller på liknande sätt väsentligen påverkar Kunden. Denna rätt gäller inte om beslutsfattandet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal med Kunden, om beslutsfattandet är tillåtet enligt gällande lag eller om Kunden har lämnat sitt uttryckliga samtycke.
 • Framföra klagomål avseende behandlingen av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, www.datainspektionen.se om Kunden anser att behandlingen av Kundens Personuppgifter kränker Kundens rättigheter och intressen enligt gällande lag.

9. Customer's rights as registered

A Customer (Registered) has rights regarding processing of Customer's Personal Data. Such rights generally mean that:

 • Require that Customer's Personal Data be corrected if they are inadequate, incomplete or incorrect.
 • Invert against certain processing of Customer's Personal Data.
 • Require deletion of Customer's Personal Data.
 • Limit processing of Customer Personal Data.
 • Get information about Customer's Personal Data processed by Goobit and, if so, get a copy of your Personal Information.
 • Receive Customer's Personal Data provided by him / her and processed based on consent or agreement in written or commonly used electronic format and, when possible, transfer such Personal Data to another Service Provider (Data Portability)
 • Revoke Customer's consent to process his / her Personal Data.
 • Not to be subject to fully automated decision making, including profiling, if such decision-making has legal consequences or similarly substantially affect the Customer. This right does not apply if the decision-making is necessary to conclude or complete an agreement with the Customer, if the decision is allowed under applicable law or if the Customer has given his express consent.
 • Make complaints regarding the processing of Personal Data to the Data Protection Authority, www.datainspektionen.se if Customer considers that processing of Customer's Personal Data violates the Customer's rights and interests under applicable law.

10. Kontaktuppgifter

Kunden kan kontakta Goobit med frågor, begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycken, eller om Kunden vill begära att få andra rättigheter och framföra klagomål angående behandlingen av Personuppgifter.

För personliga erbjudanden och direktmarknadsföring, som sker enligt Goobits berättigade intressen, säkerställer Goobit att Kunden kan göra sina val.

Kunden kan ändra vissa uppgifter, godkännanden och val i tjänsten eller genom att kontakta Goobits support via [email protected]

Kontaktuppgifter för Goobit finns tillgängliga på Goobits webbplats: www.novaexchange.com

Personuppgiftsansvarig är Goobit Exchange AB

Goobits dataskyddsombud nås via:
Dataskyddsombud
Goobit Exchange AB
Box 3332
10367 Stockholm
Sweden

Den senaste versionen av denna policy finns att ta del av på vår hemsida, på privacy policy eller genom att kontakta support.

10. Contact details

The customer may contact Goobit with questions, request for registry extract, request for revocation of consent, or if Customer wishes to request other rights and make complaints regarding the processing of Personal Data.

For personal offers and direct marketing, which takes place under Goobit's legitimate interests, Goobit ensures that the Customer can make his or her choice.

The customer may change certain tasks, approvals and choices in the service or by contacting Goobit's support via [email protected]

Contact information for Goobit is available on Goobit's website: www.novaexchange.com

Data Responsible is Goobit Exchange AB

Goobit Data Protection Officer is reached via:
Data Protection
Goobit Exchange AB
Box 3332
10367 Stockholm
Sweden

The latest version of this policy is available on our website at privacy policy or by contacting support.

Contacting Us

If you have any questions about our Privacy Policy as outlined above, please contact Novaexchange at our contact page.